SISTEM ZA GAŠENJE POŽARA

Stabilni sistemi za gašenje požara vodom - SPRINKLER

Jedan od najstarijih I najrasprostranjenijih tipova stabilnih instalacija koje za gašenje koriste vodu su Sprinkler instalacije. Ovaj tip instalacija se koristi za gašenje različitih tipova objekata koji mogu biti i različitog požarnog opterećenja, od malog, kao su hoteli, muzeji, bolnice, škole, preko srednjih kao što su garaže, robne kuće, lakša industrijska postrojenja, pa sve do teških kao što je hemijska industrija, razna skladišta, industrije boja i lakova, tekstilna industrija itd.


Šema Sprinkler instalacije

Sprinkler sistemi smanjuju ili gotovo da eliminišu smrtnost u slučaju požara, smanjuju broj povreda, umanjuju materijalne štete jer se ovi sistemi aktiviraju samo u slučaju požara, dok ne reaguju na dim ili paru. Ugradnjom ovakvih instalacija smanjujemo moguće štete nastale požarom za 80%.

Prednosti sprinkler sistema:

  • jednostavno održavanje,
  • visoka efikasnost gašenja,
  • nepostojanje lažnih alarma,
  • u slučaju požara aktiviraju se samo one mlaznice koje se nalaze u
    delu prostora koji je zahvaćen požarom, tako da su štete od delovanja
    vode minimalne.
Postoje dve vrste sprinkler instalacija koje su po konstrukciji slične

MOKRI SPRINKLER SISTEM
koristi se u prostorijama gdje nema opasnosti od zamrzavanja ili isparavanja vode, gde je cevovod stalno napunjen vodom pod pritiskom.

SUVI SPRINKLER SISTEM
Suvi sprinkler sistem u čijem se cevovodu nalazi vazduh pod pritiskom i on se koristi u prostorijama gde ima opasnosti od smrzavanja.

SISTEMi za dojavu požara
Specijalno dizajnirane aplikacije za rano
otkrivanje i gašenje požara u svim
privrednim oblastima.

SISTEMi za gašenje požara
Stabilne i mobilne instalacije za gašenje
požara, sprinkler instalacije, drenčer i
sistemi sa čistim agensima.

SISTEMi za odimljavanje
Odstranjivanje toplote i dima iz objekta koji
se nalazi u požaru, naglašavajući pri tom
zaštitu ljudskih života i vlasništva.

sistemi za prirodnu ventilaciju
Regulacija sobnih uslova i prilagođavanje
individualnim potrebama od ručne do
potpuno automatizovane ventilacije.